๕. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม