๑.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับป่าชุมชนโคกใหญ่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาให้เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านรอบ ๆ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนโคกใหญ่ในตำบล ๕ แห่งของอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ต.หนองแสง ต.บ้านหวาย ต.แคน ต.ดงใหญ่ และ ต.โคกสีทองหลาง รวม ๑๔ หมู่บ้าน โดยในการสำรวจนั้นจะเลือกผู้ที่มีความพร้อมในการตอบแบบสอบถาม และอาศัยข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นฐานการศึกษาสภาพทั่วไปของป่าชุมชนโคกใหญ่ด้วย