๓.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

งานวิจัยดังกล่าว ใช้วิธีค้นหาข้อมูลประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเว็บไซต์ของมูลนิธิชัยพัฒนา ประกอบการหาข้อมูลอ้างอิงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทำหนังสือขออนุญาตเลขาธิการของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ในการประชุมที่ประเทศเม็กซิโก

งานวิจัยดังกล่าวอาศัยแนวคิดว่า ปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ลดความต้องการใช้ทรัพยากรให้อยู่ในระดับที่พอดีกับความจำเป็น บนพื้นฐานการพัฒนาใน ๓ ระดับ คือ

  • การพัฒนาระดับที่ ๑ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจระดับครอบครัวเชื่อมโยงพื้นฐานวิถีชีวิตของครอบครัวซึ่งผูกพันกับศาสนา

  • การพัฒนาระดับที่ ๒ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจระดับหมู่บ้านและประเทศ ให้สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรของชุมชนได้อย่างเหมาะสมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว จนถึงระดับประเทศ

  • การพัฒนาระดับที่ ๓ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจระดับนานาชาติ เมื่อมีการพัฒนาระดับประเทศแล้วจะส่งผลให้ลดความต้องการทรัพยากรของทั้งโลกในระดับที่เหมาะสมได้เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง