๑.๑ บทสรุป

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนโคกใหญ่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากป่าชุมชน ปัจจัยที่ทำให้ป่าชุมชนโคกใหญ่เกิดความเสื่อมโทรม รวมทั้งจะมุ่งหาวิธีที่จะทำให้ป่าชุมชนโคกใหญ่นี้ดำรงอยู่ได้ โดยจะศึกษาถึงจิตสำนึกของประชาชนที่มีต่อคุณค่าและประโยชน์ของป่าชุมชนแห่งนี้

งานวิจัยดังกล่าวได้บทสรุปว่า ปัจจุบันป่าชุมชนโคกใหญ่เสื่อมโทรมลงมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ในอดีตประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ ป่าชุมชนโคกใหญ่ได้ประโยชน์จากป่าในการหาอาหาร การได้ไม้ใช้สอย ยาสมุนไพร ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่จะร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า การกระตุ้นให้ชุมชนระลึกถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างป่ากับคนในอดีตเช่นนี้ ทำให้ชุมชนคิดฟื้นฟูป่าโคกใหญ่มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนโคกใหญ่ โดยมีองค์กรต่างๆ เข้ามาช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้คุณค่าและประโยชน์จากป่ามากขึ้น