๒. ดนุวัต เพ็งอัน และคณะ - การวิจัยและพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการเกษตรเพื่อสุขภาพและความอยู่รอด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒๕๔๐