๓. สมิทธิ์ คำเพิ่มพูล และ ประยุทธ พันธุลาภ - Sufficiency Economy: The Resource Management for Peaceful and Sustainable Development

มหาวิทยาลัยสยาม ๒๕๔๔