๒.๑ บทสรุป

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ศึกษาวิจัยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในพื้นที่ภาคเหนือตามพระราชดำริ เพื่อให้นักวิจัยแต่ละสาขาวิชาได้ตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

  • ดำเนินการวิจัยให้เป็นรูปธรรมนำไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่น ๆ

  • เป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ

  • ศึกษาการผลิต การเก็บรักษา การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การจำหน่าย และการรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคต

  • ดำเนินการให้เป็นแหล่งข้อมูลการบริหารจัดการและบัญชีฟาร์มแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเพื่อดำเนินโครงการให้เป็นตัวอย่างแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่