๒.๒. คำอธิบาย/แนวคิด

งานวิจัยดังกล่าวอาศัยแนวคิดที่คำนึงถึงพื้นที่ป่าไม้ซึ่งลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๐๓ ถึงปี ๒๕๔๓ จาก ๑๗๐ ล้านไร่ เป็น ๘๒ ล้านไร่อันเป็นผลมาจากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวทำให้ต้องใช้พื้นที่ และใช้สารเคมีมากขึ้น ทำให้ดินตายและศัตรูพืชระบาดมากขึ้น เป็นผลให้เกษตรกรทำการเกษตรขาดทุน มีหนี้สินเพิ่มขึ้น มีสุขภาพที่ไม่ดีและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม คณะผู้วิจัยจึงได้ริเริ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมดูงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักการว่า "ดินสะอาด น้ำสะอาดอากาศเหมาะสม ทำให้จุลินทรีย์และไส้เดือนดินกลับลงดิน" เพื่อให้ดินมีชีวิตชุมชนสามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษได้