๓.๑ บทสรุป

งานวิจัยดังกล่าวมุ่งศึกษาแนวทางและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อประสานการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน