๑. ละมัย ดอกแขมกลาง - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับป่าชุมชนโคกใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม