๑. บทสรุป

ผู้เขียนได้กล่าวถึงทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริโดยพิจารณาจากมิติทางด้านการเมืองว่าเป็นปรัชญาการพัฒนาและเป็นพันธกิจแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายสามารถยึดถือปฏิบัติเพื่อตอบสนองให้เป็นไปตามเป้าหมายและค่านิยมแห่งชาติ ที่สำคัญคือจะเป็นกลไกการพัฒนาทางการเมืองของประเทศที่เข้มแข็ง เพราะยึดหลักการของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบนพื้นฐานภูมิรัฐศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างพลังประชาชน และการส่งเสริมการพัฒนาทุนทางสังคม ในการบริหารโครงการจะต้องมีหลักการบริหารจัดการที่ดี