การกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล [2]

ในการกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล พระมหากษัตรย์ สมเด็จพระบรมราชินี และพระราชวงศ์ นอกจากการระมัดระวังเรื่องใช้ราชาศัพท์แล้ว สิ่งที่สำคัญซึ่งจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามฐานันตรศักดิ์ อีกประการหนึ่งก็คือ สรรพนาม ตำรับ คำขึ้นต้น และลงท้าย ซึ่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ใช้ดังนี้

เชิงอรรถ