คำลงท้าย

คำลงท้าย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

พระราชโอรส, พระราชธิดา

ควรมิควรสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

พระราชวงศ์อื่นๆ

แล้วแต่จะโปรด