สรรพนาม

ก. สรรพนามบุรุษที่ ๑ (ฉัน, ข้าพเจ้า ฯลฯ)

ราชาศัพท์-สรรพนาม

คำรับ คำขึ้นต้น คำลงท้าย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี

ข้าพระพุทธเจ้า

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข้าพระพุทธเจ้า

พระราชโอรส, พระราชธิดา

ข้าพระพุทธเจ้า

(ถ้าลำลอง ผู้หญิงใช้ว่า "เกล้ากระหม่อมฉัน")

ข้าพระพุทธเจ้า

พระเจ้าวรวงศ์เธอหรือพระวรวงศ์ที่ทรงกรม

เกล้ากระหม่อม

พระวรวงศ์, หม่อมเจ้า

กระหม่อม

(ถ้าลำลอง ผู้หญิงใช้ว่า "หม่อมฉัน")

กระหม่อม

ข. สรรพนามบุรุษที่ ๒ (ท่าน ฯลฯ)

ราชาศัพท์ สรรพนาม

คำรับ คำขึ้นต้น คำลงท้าย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ใต้ฝ่าละอองพระบาท

พระราชโอรส, พระราชธิดา

ใต้ผ่าพระบาท

พระราชวงศ์อื่นๆ

ผ่าพระบาท