คำรับ (ครับ, ค่ะ, ฯลฯ)

คำรับ (ครับ, ค่ะ, ฯลฯ)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี

พระพุทธเจ้าข้า

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ถ้าลำลอง ผู้หญิงใช้ว่า "เพค่ะ")

พระพุทธเจ้าข้า

พระราชโอรส, พระราชธิดา

พ่ะย่ะค่ะ

พระราชวงศ์อื่นๆ

กระหม่อม