คำขึ้นต้น

คำขึ้นต้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบ ฝ่าละอองพระบาท

พระราชโอรส, พระราชธิดา

ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท