๔. อภิชัย พันธเสน - เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง กับการวิเคราะห์ตามความหมายของนักเศรษฐศาสตร์

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ๒๕๔๒

ผู้สังเคราะห์เน้นว่า การทำความเข้าใจพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น จำเป็นจะต้องเข้าใจบริบททางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ขณะที่มีพระราชกระแสรับสั่ง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เนื้อแท้ของพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้ มุ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานก่อนการพัฒนาในขั้นที่สูงขึ้นไป ตลอดจนเน้นการใช้ความพอเพียงเป็นเครื่องควบคุมความโลภของคน อันเป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีประเด็นหลักที่สำคัญ ๒ ประการของบทความที่สามารถหยิบยกออกมาพิจารณาโดยละเอียด ได้แก่

  • การสังเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในนานาทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์

  • การวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของผู้สังเคราะห์