๔.๒.๑ บทสรุป

ผู้สังเคราะห์ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่าโดยเนื้อแท้ก็คือ พุทธเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยได้กล่าวถึงทางสายกลางว่า เป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่การสร้างสมสติปัญญา ซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตที่สำคัญที่สุด โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การเข้าสู่นิพพานในท้ายสุด นอกจากนี้ ยังได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์บางประการ อันได้แก่แนวคิดในเรื่อง Utility และ Rationality