๔.๑.๑ บทสรุป

ผู้สังเคราะห์ได้สรุปแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้แยกแนวคิดออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มที่เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่เหนือแนวคิด ๑๒ วรรณกรรมปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางเศรษฐศาสตร์ (๒) กลุ่มที่มีความเห็นตรงกลาง และ (๓) กลุ่มที่เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก