ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหนังสือเล่มนี้ได้รับการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการอ่านและค้นหา จากฐานข้อมูลที่รวบรวมจาก ระบบจัดการข้อมูลและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท. เพื่อให้นักเรียนและครูได้นำไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาและสอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาได้อย่างสะดวกมากขึ้น