../_images/title-bpp.png

การเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น

ผู้แต่ง

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

"การเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น" เป็นหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นที่เริ่มเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยหนังสือเล่มนี้ปูพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมและหลากหลายที่สุดในปัจจุบัน ผู้เขียนแบ่งแนวคิดการเขียนโปรแกรมออกเป็นบทเรียนที่ย่อยง่าย ตั้งแต่พื้นฐานส่วนประกอบต่างๆ ของภาษา Python ประเภทข้อมูลในภาษานี้ การตัดสินใจด้วยประโยคเงื่อนไข และโฟลว์การควบคุมทำงานซ้ำ ไปจนถึงหัวข้อขั้นสูง เช่น การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการจัดการข้อผิดพลาด หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยคำอธิบายที่ชัดเจน ตัวอย่างที่ทดลองใช้ได้จริง และแบบฝึกหัดท้ายบทที่ส่งเสริมการเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการสำคัญของภาษา Python และตัวอย่างวิธีการนำหลักการไปใช้ในการเขียนโปรแกรม

สารบัญ