ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่ยังเป็นการสำรวจจักรวาลของเราที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้มนุษย์เราเกิดความอยากรู้อยากเห็นและกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์

โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาในหนังสือเล่มนี้ได้รับการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการอ่าน (จากฐานข้อมูลของห้องสมุด สสวท. http://elib.ipst.ac.th/) โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์สองประการ

ประการแรก เพื่อจุดประกายให้เยาวชนเกิดความอยากรู้อยากเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียนในห้องเรียนมาจัดทำโครงงาน และประการที่สอง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายทั้งสิ่งประดิษฐ์ การทดลอง และการสำรวจ

นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเรา แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกับการดำรงอยู่ของเราอย่างไร ตั้งแต่อาหารที่เรากิน อากาศที่เราหายใจ ไปจนถึงเทคโนโลยีที่เราใช้ ผ่านโครงงานเหล่านี้

โปรดจำไว้ว่า นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ทุกคน ตั้งแต่ไอแซก นิวตัน ไปจนถึงมารี คูรี อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ไปจนถึงโรซาลินด์ แฟรงคลิน เริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆ และความกล้าที่จะค้นหาคำตอบอย่างไม่ท้อถอย