The Quality of Five Listening Tests from the Same Specifications

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • Pornlak Pantahachart

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณภาพของข้อทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ 5 ฉบับ ที่สร้างจากข้อกำหนดของข้อทดสอบเดียวกัน โดยวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง ความตรงเชิงเนื้อหา ค่าระดับความยาก และค่าอำนาจจำแนก เมื่อได้ข้อทดสอบที่มีคุณภาพจึงนำไปเก็บไว้ในธนาคารข้อสอบ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลจากการศึกษาพบว่า คุณภาพของข้อทดสอบทั้ง 5 ฉบับ ค่อนข้างมีความแตกต่างกัน และในข้อสอบแต่ละฉบับมีข้อทดสอบที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับเก็บไว้ในธนาคารข้อสอบจำนวนแตกต่างกัน