โรงเรียนมัธยมวิทยา (มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา)