โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องผลิตข้าวแต๋น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์ศักดิ์ อนุ

  • พิชญ์สินี ศรีกงพลี

  • ศศิวรา ช้างตว๋า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องผลิตข้าวแต๋น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงงานเรื่องนี้มัวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องผลิตข้าวแต๋น โดยมีการทดลอง 6 ขั้นตอน คือ 1. การเตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 2. ประดิษฐ์เครื่องทำข้าวแต๋น 3. นำข้าวที่ผสมแล้วใส่ในเครื่อง 4. กดสวิตซ์ให้มอเตอร์เลื่อน 5. กดข้าวให้อยู่ในแม่พิมพ์ 6. นำถาดเปล่าไปรองข้าวที่ตกลงมา 7. นำข้าวแต๋นที่ได้ไปตากแดด 2 วัน จากนั้นเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตจากเครื่องผลิตข้าวแต๋นกับโรงงานทั่วไปที่ใช้คนผลิต ผลการทดลองพบว่า เครื่องผลิตข้าวแต๋นสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 50% และลดปัญหาเรื่องความไม่เท่ากันของคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ได้ เป็นผลทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกำไรมากขึ้นในระยะยาว