โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องของกล้วยๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พฤษพร กันยา

  • วัลลี วรรณมณี

  • อรุณี สิงห์สัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวิทยา (มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ เส้นใย

  • กล้วย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทดลองศึกษาการประดิษฐ์กระดาษจากใยกล้วย โดยการนำเอากาบกล้วยดิบ และกาบกล้วยแห้งมาปั่นให้ละเอียด แล้วนำไปตีในแบบพิมพ์ กระดาษจากใยกล้วย ที่มีคุณสมบัติดีที่สุดคือกระดาษที่ได้จากใยกล้วยดิบ ซึ่งแช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 0.22 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร และใช้ระยะเวลาในการแช่นาน 30 ชั่วโมง กระดาษจากใยกล้วยที่ได้จะมีเส้นใยที่มีลักษณะอ่อน นุ่ม และขาว เมื่อนำไปย้อมกับสีย้อมผ้าก็จะทำให้ได้กระดาษที่มีสีสันสวยงาม ซึ่งมีลักษณะคล้ายกระดาษสาที่มีขายตามท้องตลาด