๕. ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ - รายงานการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเอง จ.นครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓