๕.๑ บทสรุป

การศึกษาครั้งนี้ได้นำแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้มาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ซึ่งมีแนวคิดหลักที่ยึดปรัชญาที่ว่าด้วย "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา" และ "เศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อสร้าง "ค่านิยม" ที่เป็นแก่นของแผนและเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป นอกจากนี้ คณะผู้ศึกษายังได้นำแนวคิดนี้มากำหนดเป็นแนวทางในการวางกรอบการศึกษาเรื่องการพึ่งตนเองของชุมชนใน จ.นครสวรรค์ อีกด้วย