๔.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการศึกษาจากระดับหมู่บ้านโดยมอบงานให้นักศึกษาจำนวนประมาณ ๖๐๐ คน จากหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ ศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละชุมชน ซึ่งหลังจากทำการศึกษาแล้วมีข้อเสนอแนะว่า ในชุมชนเมืองโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนั้น ยังไม่ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างชัดเจนนัก แต่อย่างน้อยผลจากการไปลงพื้นที่ของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจและรับทราบถึงระดับการจัดการที่ทำให้เกิดหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลในแต่ละชุมชนมากขึ้น