๕.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

ผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในจังหวัดนครสวรรค์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า การประกอบอาชีพภายใต้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง มีเงินออมในระดับปานกลาง สามารถทำให้คิดเป็นทำเป็นในระดับปานกลาง ช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในระดับปานกลาง พอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เข้าไปดำเนินการในชุมชนในระดับปานกลาง