๕.๓ ข้อสังเกตและความเห็นของผู้สรุป

จากการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนมาตรการ พบว่า

  • มาตรการเกษตรผสมผสาน (ทฤษฎีใหม่) คือ ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ

  • มาตรการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ต้องการแหล่งน้ำสำหรับชุมชน

  • มาตรการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือ ต้องการเงินทุนหมุนเวียน

  • มาตรการพัฒนากลุ่มอาชีพ คือ ต้องการตลาดรองรับสินค้า

  • มาตรการจัดทำผังเมือง เครือข่ายองค์กรชุมชน คือ การจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม

  • มาตรการลานค้าชุมชน (ตลาดนัดชุมชน) คือ ต้องการเงินทุนสนับสนุน

  • มาตรการพัฒนาเครือข่ายร้านค้าชุมชน คือ ต้องการเงินทุนสนับสนุน

  • มาตรการประชาคมอำเภอ และประชาคมอื่น ๆ คือ ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความสนใจ

  • มาตรการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการเกษตร คือ ต้องการเงินสนับสนุน