๒. ปกรณ์ วิชยานนท์ และ ยศ วัชระคุปต์ - ภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนของเงินทุนจากต่างประเทศ

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ๒๕๔๒