๒.๑ บทสรุป

บทเรียนวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนระหว่างประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วสะท้อนให้เห็นว่า จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น และลดการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศให้น้อยลง ไม่มุ่งผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวโดยพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศมากจนเกินจำเป็น นอกจากนี้ วิกฤตเศรษฐกิจยังชี้ให้เห็นถึงบทเรียนจากความไม่รอบคอบของการวางนโยบายเศรษฐกิจด้วยว่า หากความน่าเชื่อถือทางเครดิตของประเทศเสื่อมลงเมื่อใด ก็เป็นการยากที่จะฟื้นฟูความน่าเชื่อถือดังกล่าวให้กลับมาสู่ระดับเดิมได้ หรือถึงแม้จะทำได้ก็ต้องใช้เวลานาน