๑.๓ ข้อสังเกตและความเห็นของผู้สรุป

บทความนี้มุ่งเน้นถึง การรู้จักคิดอย่างรอบคอบ ผลิตโดย ๕๐ วรรณกรรมปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรู้ถึงตัวเราให้มากที่สุด เพื่อจะผลิตสินค้าที่มีความได้เปรียบอย่างแท้จริง มิได้ตามกระแสโลกรอบๆ ตัวเรา โดยยกทฤษฎีแนวเก่าและใหม่มาควรศึกษาต่อไปก็คือ เศรษฐกิจพอเพียงอาจเป็นเพียงส่วนย่อยของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ หรือ เศรษฐกิจพอเพียงอาจมีความยืดหยุ่น และประยุกต์ใช้ได้ดีแม้ในสภาพการณ์ที่แตกต่าง จนทำให้สามารถนำไปใช้ได้ค่อนข้างกว้างขวาง และสมควรที่จะมีการทำวิจัยเพื่อนำไปสู่ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในแบบที่แตกต่างออกไปจนเป็น A Class of Decomposition International Trade Theory ได้