๒.๓ ข้อสังเกตและความเห็นของผู้สรุป

การสร้างระบบสัญญาณเตือนภัยด้วยวิธีการต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นผู้สร้างเองนั้นอาจสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า มาตรการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันโดยอาศัยความร่วมมือระดับภูมิภาคนั้นคงจะกระทำได้ยาก เนื่องจากอาจหาประเทศที่จะเป็นผู้นำทางด้านการเงินไม่ได้ ภายใต้สภาพเศรษฐกิจของเอเชียเองที่ตกต่ำมากในขณะนี้ วรรณกรรมปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -