๓. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - แนวความคิดการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสม

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ๒๕๔๒