๓.๑ บทสรุป

ผู้เขียนพยายามเขียนถึงแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งที่ประโยชน์สุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และบริการ

การสร้างภูมิคุ้มกันในภาคเกษตรยากจน และการเชื่อมโยงต่ออุตสาหกรรมอย่างมีระบบ ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การปลูกฝังจิตสำนึกด้านความพอประมาณในการลงทุน และความรอบคอบในการวางแผนการผลิตและจำหน่าย โดยนำองค์รวมทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานการบริการภายใต้ความพอดี โดยยึดหลักทางสายกลางจะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศได้