๓. ทรงชัย ติยานนท์ - การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรในการสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์มหาบัณฑิต การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๒