๒.๓ ข้อสังเกตของผู้สรุป (วิเคราะห์แยกตามองค์ประกอบของความพอเพียง)

ความเสี่ยงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งหมายถึงการที่ได้เตรียมจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

การใช้ทฤษฎีใหม่ในภาคเกษตร จะช่วยลดความเสี่ยงช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งในระบบเศรษฐกิจ และสามารถอยู่อย่างพอเพียงได้ ซึ่งต้องอาศัยความสามัคคีในท้องถิ่น และการสนับสนุนจากทั้งภาคราชการและเอกชนเป็นพื้นฐานด้วย