๓.๓ ข้อสังเกตและความเห็นของผู้สรุป

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาพบว่า แม้ว่าเกษตรกรจะมีทัศนะที่เห็นด้วยอย่างมากกับการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูงแต่การปฏิบัติกิจกรรมนั้นอยู่ในระดับต่ำ

หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสนับสนุนในด้านการศึกษาแก่เกษตรกร เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สถาบันการเงินที่จะต้องปล่อยสินเชื่อภาคบังคับให้กับเกษตรกร ควรให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่เกษตรกรในรูปของเงินให้กู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นทุนในการเตรียมแหล่งน้ำ พร้อมทั้งร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการร่วมกัน เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่เกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นการสร้างความมั่นคงทางรายได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและชุมชนต่อไป