๓.๑ บทสรุป

เป็นการศึกษาความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนศึกษาทัศนะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรที่กู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท จากธนาคารกสิกรไทย สาขาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๙๕ ราย