ตารางการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้ายในหนังสือราชการ

ตารางการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้ายในหนังสือราชการ

ผู้รับหนังสือ

คำขึ้นต้น

สรรพนาม

คำลงท้าย

๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า...(ออกชื่อ)... ขอพระราชทาน พระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณาทรางทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า...(ลงชื่อ).. หรือข้าพระพุทธเจ้า ... (ลงชื่อ).... ขอเดชะ ก็ได้

๒. สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลก่อน สมเด็จพระยุพราช มงกุฎราชกุมาร

ขอพระราชทานกราบบังคมทูล... ทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองพระบาท

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า...(ลงชื่อ)...

๓. สมเด็จพระราชชนนี พระบรมวงศ์ ชั้น สมเด็จเจ้าฟ้า

ขอพระราชทานกราบทูล... ทรงทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าพระบาท

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

๔. สมเด็จพระนางเจ้าพระวรราชชายา พระนางเจ้าพระวรราชเทวี พระนางเธอ พระบรมวงศ์ ชั้น พระองค์เจ้า (ทรงกรมและไม่ทรงกรม)

ขอประทานกราบทูล... ทรงทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าพระบาท

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

๕. พระอนุวงศ์ ชั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ (ทรงกรมและไม่ทรงกรม) พระอนุวงศ์ ชั้น พระวรวงศ์เธอ (ทรงกรม)

กราบทูล... ทรงทราบฝ่าพระบาท

เกล้ากระหม่อม ฝ่าพระบาท

ควรมิควรแล้วแต่ละโปรด

๖. พระอนุวงค์ ชั้น พระวรวงค์เธอ ( ไม่ทรงกรม )

ทูล... ทรงทราบฝ่าพระบาท

เกล้ากระหม่อม ฝ่าพระบาท

ควรมิควรแล้วแต่ละโปรด

๗. พระอนุวงศ์ ชั้น หม่อมเจ้า

ทูล... ทรงทราบ

กระหม่อม หรือหม่อมฉัน ฝ่าพระบาท หรือ ท่าน

แล้วแต่จะโปรด

๘. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

ขอประทานกราบทูล

ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าประบาท

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ

๙. สมเด็จพระสังฆราช

กราบทูล

เกล้ากระหม่อม ฝ่าพระบาท

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด