คำอาราธนาศีล ๘

มยํ ภนฺเต วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย ติสรเณน สห อฏฺฐ สีลานิ ยาจาม, ทุติยมฺปิ..., ตติยมฺปิ... (คนเดียวเปลี่ยนเป็น อหมฺ...ยาจามิ)

คำแปล

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๘ ประการพร้อม ด้วยไตรสรณคมน์ เพื่อประโยชน์แก่การรักษาต่าง ๆ กัน แม้ครั้งที่สอง....., แม้ครั้งที่สาม.....,