คำอาราธนาศีล ๕

มยํ ภนฺเต วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย ติสรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจาม, ทุติยมฺปิ..., ตติยมฺปิ... (คนเดียวเปลี่ยนเป็น อหมฺ...ยาจามิ)

คำแปล

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ประการ พร้อม ด้วยไตรสรณคมน์ เพื่อประโยชน์แก่การรักษาต่าง ๆ กัน แม้ครั้งที่สอง..., แม้ครั้งที่สาม...,