เก็บอัฐิ

เมื่อเสร็จจากการบังสุกุลแล้ว ก็เก็บกระดูกไปสักการบูชาบ้าง ไป บรรจุไว้ในพระเจดีย์บ้าง ตามแต่ความปรารถนา เพื่อบุตรและธิดาหรือวงศ์ ญาติระลึกถึง จะได้ ไปยังที่นั้น แล้วบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ตาม ความกตัญญูกตเวทิตาที่นิยมกระทำกันสืบ ๆ มา