ถวายเสนาสนะ

ถวายเสนาสนะ เสนาสนะคือที่อยู่อาศัย เช่น กุฏิ วิหาร การ สร้างกุฏิวิหารถวายพระสงฆ์ พระพุทธองค์สรรเสริญว่าเป็นทานเลิศเพราะ เป็นเหตุป้องกันหนาวร้อนและสัตว์ร้าย ทั้งเหลือบ ยุง บุ้งร่าน และฝนแดด เป็นที่สบายแก่ผู้สงบ การสร้างได้มีประเพณีมาแต่ครั้งพุทธกาลคือ เมื่อพระ- พุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเสด็จเที่ยวโปรดสัตว์ มีผู้ เลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทมากขึ้นโดยลำดับ ถึงกับเสนาสนะที่พระเจ้า พิมพิสารสร้างอุทิศถวายไม่พอกันอยู่ พวกภิกษุต้องเที่ยวหาที่อยู่ตามถ้ำและ ภูเขาเงาไม้ ที่สุดจนกระทั่งอาศัยลอมฟาง เศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์คนหนึ่ง ให้แล้วจึงสร้างอุทิศถวายเป็นของสงฆ์ซึ่งมาจากทิศต่าง ๆ นี้เป็นมูลเหตุแห่ง การสร้างกุฏิวิหารถวายพระสงฆ์สืบมาจนทุกวันนี้

อนึ่ง ถ้าไม่สามารถจะสร้างใหม่ได้ เพียงปฏิสังขรณ์คือซ่อมแซมของ เก่าที่ชำรุดให้ดีขึ้น ก็ถือว่ามีอานิสงส์เท่ากับสร้างใหม่เหมือนกันบางที่ผู้มี ศรัทธายกบ้านของตนถวายวัด โดยรื้อบ้านไปปลูกในวัด เพื่อให้เป็นที่อยู่ อาศัยของสงฆ์ การทำดังนี้ถือว่าได้บุญไพศาล เมื่อสำเร็จบางทีก็จัดการ ฉลองเป็นงานครึกครื้น ประดับประดากุฏิวิหารที่สร้างหรือซ่อมแซมขึ้นนั้น ด้วยธงสีต่าง ๆ และระบายด้วยผ้าสีขาวสีแดงสะดุดตา สะกิดใจ ทำให้ผู้ที่เห็น เกิดชื่นชมยินดี พลอยอนุโมทนาในกุศลบุญราศีนั้นด้วย คำถวายเสนาสนะ นั้นว่า

อิมินา มย ภนุเต เสนาสนานิ อาคตานาคตสุ จาตุททิสสุ สงุมสุ โอโณชยาม สาธุ โน ภนุเต อิมานิ เสนาสนานิ ปฏิคุคณหาตุ อมฺหากิ ที่ฆรตุติ หิตาย สุขาย.

ความว่า "ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย เสนาสนะเหล่านี้ แก่พระสงฆ์อันมาแต่ทิศทั้ง ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มา ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งเสนาสนะเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้ง หลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ"