ถวายผ้าอัจเจกจีวร

ถวายผ้าอัจเจกจีวร ที่เรียกกันว่าอัจเจกจีวรนั้น แปลว่าจีวรรีบร้อน คือทายกผู้มีศรัทธาต้องการจะรีบถวาย เนื่องมาจากผ้าจำนำพรรษานั้นเอง แต่ไม่ถวาย เมื่อออกพรรษาแล้วเหมือนผ้าจำนำพรรษา ต้องการจะถวาย ภายในพรรษา เนื่องด้วยมีเหตุจำเป็นเกิดขึ้น เช่น จะไปสงครามบ้าง จะไป ข้างแรมในที่อื่นบ้าง หญิงมีครรภ์ไม่ไว้ใจต่อชีวิตบ้าง หรือมีศรัทธาขึ้น ใหม่ ๆ จะรอไปถึงออกพรรษาก็จะเป็นเหตุขัดข้อง จึงได้รีบถวายก่อนออก พรรษา พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้รับโดยประสงค์จะรักษาศรัทธาของผู้ตั้ง ใจถวาย แต่กำหนดให้ถวายและรับได้ในเวลาอีก ๑๐ วัน จะถึงวันออกพรรษา การถวายอัจเจกจีวร ก็มีพิธีอย่างเดียวกันกับถวายผ้าจำนำพรรษาที่กล่าวแล้ว คำถวายก็เหมือนกันต่างแต่เปลี่ยนเป็น อัจเจกจีวรานิ คือถวายผ้าอัจเจกจีวร นอกนั้นเหมือนผ้าจำนำพรรษา