เครื่องสักการบูชา

อนึ่ง ในสถานที่ที่เราจะประกอบการกุศลนั้น ต้องตั้งโต๊ะสำหรับประ ดิษฐานพระพุทธรูปไว้เป็นที่สักการบูชา ไม่ว่างานอะไรจะต้องมีพระพุทธ ต้องจัดตั้งหันพระพักตร์ไปทางทิศบูรพา ถ้าสถานที่เหมาะ ควรทำได้ก็ควร จัดทำ ถ้าไม่เหมาะก็ไม่เป็นไร แต่ต้องจัดพระพุทธรูปไว้ในที่สูงกว่าสิ่ง สักการะใดๆ ทั้งนั้น อนึ่ง ถ้าได้จัดด้วยโต๊ะหมู่ ๕ หมู่ และหมู่ ๔ ควรมี แจกันประดับดอกไม้ให้เป็นระเบียบ เชิงเทียนพร้อมทั้งกระถางธูปสำหรับ จุดถวายเป็นพุทธบูชา ในเรื่องของกระถางธูป มีปรากฏว่า บางคนเอา กระโถนมาทำเป็นกระถางธูป อย่างนี้ไม่ควรเลย เพราะกระโถนเป็นของ ต่ำ จะเอามาใช้เป็นของสูงไม่ควร การทำสักการะบูชา อย่าทำเป็นเล่นอย่าง ตุ๊กตา ต้องทำจริง ๆ ทำเป็นเล่นไม่ได้