การจัดอาสนะ

การจัดอาสนะที่นั่งของพระสงฆ์ ต้องทำให้สูงหรือมีเครื่องหมายสูง กว่าคฤหัสถ์ เป็นต้นว่ามีพรมหรืออาสนะอะไรก็ได้ตามฐานะ ถ้ามีความ เคารพมากต้องปูลาดด้วยผ้าขาว เพราะถือกันว่าเป็นของสูง การจัดอาสนะ สำหรับพระสงฆ์ ให้จัดตั้งไว้เบื้องซ้ายของโต๊ะพุทธบูชา และอาสนะของพระ สงฆ์นั้น จะปูลาดเป็นที่นั่งอันเดียวกับผู้หญิงไม่ได้ ที่อาสนะของพระสงฆ์แต่ ละที่นั้น ต้องจัดตั้ง กระโถน ภาชนะน้ำ และพานหมากบุหรี่ทางขวามือ ต้องจัดตั้งกระโถนอยู่ในลำดับใน แล้วจึงถึงภาชนะน้ำ แล้วถึงพานหมาก บุหรี่เป็นที่สุดทางหน้า จึงจะถูกต้องตามระเบียบ