หน้าที่เจ้าภาพ

เมื่อพระสงฆ์ท่านมาพร้อมแล้ว ท่านผู้เป็นเจ้าภาพต้องจุดธูปเทียน เอง ถ้าเป็นงานทำบุญอายุให้บิดามารดา ก็ให้ท่านจุดเอง ถ้าเป็นงานบ่าวสาว ก็ให้เขาจุดเอง แต่บางที่พ่อตาจุดให้เสร็จเสียเองช่างเขาเถอะอย่าไปวุ่นกับ เขาเลย ธูปจุดเพียง ๓ ดอก และเทียนเพียงคู่เดียว มากนักควันกลบ อย่า ประหม่า ควรจุดให้ติดจริงๆ อย่าทำให้ได้อายแขกได้ เมื่อจุดเสร็จแล้วก็ ถอยมาหน่อยหนึ่ง บูชาอธิษฐานแล้วกราบ ๓ หน แล้วหันมากราบพระสงฆ์ อีกด้วย ต่อนั้นอาราธนาศีล ถ้าว่าได้เองเป็นเหมาะยิ่งนัก การรับศีลถ้าว่า ออกเสียงตามได้เป็นดี เมื่อรับศีลเสร็จแล้ว ก็อาราธนาพระปริตรต่อได้เลย เมื่อว่าพอถึงครั้งที่ ๓ พระองค์ที่นั่งในลำดับที่ ๓ ก็เตรียมจับพัดตั้ง พอจบก็ ขัด ผริตุวา หรือ สดุเค ได้เลยทีเดียว (การอาราธนาศีลก็เช่นเดียวกัน พอ ถึง ตติยมุบี พระก็เตรียมจับพัดตามธรรมเนียม เมื่อจบก็ให้ศีลทันที) เมื่อ พระสวดถึงบทว่า นตุถิ เม สรณ์ อณุญ... ควรเตรียมน้ำร้อนน้ำชา ฯลฯ พอ สวดจบก็ถวายท่านได้เลย (ถ้าสวดมนต์เย็นอย่างเดียวไม่มีฉันเช้าอนุโมทนา เลย ถ้ามีฉันเช้า ยังไม่ต้องอนุโมทนา รอไว้อนุโมทนาเช้าเลย)

การนิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์นี้ โดยมากมักนิยมพระสงฆ์ไปเจริญ พระพุทธมนต์ ในเวลาเย็นแล้วมีฉันเช้าอีก บางทีก็นิยมกันนิมนต์พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์เช้า ฉันเพลให้แล้วเสร็จในวันเดียวเพื่อประหยัดเวลาก็มี เป็นอันมาก พูดถึงเรื่องฉันเช้ามีการให้ศีลเหมือนกันแต่ ไม่ต้องอาราธนา พระปริตร พระสงฆ์ท่านถวายพรพระ พอถึง พาหุ....เจ้าภาพเตรียมใส่บาตร ถ้าเป็นแต่งงานให้บ่าวสาวไปใส่บาตรคู่กัน เมื่อสวดจบก็เตรียมถวายอาหาร บิณฑบาตรได้ เจ้าภาพควรประเคน (ถวายของพระ) เอง ผู้ไปช่วยในงาน ไม่ควรประเคนแทนเขา ถ้าของนั้นเป็นของเราก็ประเคนได้ เมื่อพระฉัน เสร็จแล้ว เจ้าภาพเตรียมเครื่องไทยธรรมถวายด้วยตนเอง